• Iniciatives i Programes

AGENTS CÍVICS I CÍVIQUES: UNA PROFESSIÓ EMERGENT

Des de fa alguns anys, a molts municipis del nostre entorn ens hem acostumat a la presència als espais públics, com ara els carrers, els parcs i les places, de professionals que treballen vetllant per les conductes cíviques i la bona convivència: són els i les agents cíviques.

Aquesta figura professional neix per difondre una nova cultura ambiental i social mitjançant el civisme i per promoure un canvi d’hàbits en relació a la convivència, al respecte de l’espai públic i del medi ambient. Una nova cultura que respon a noves realitats derivades de l’evolució de les nostres ciutats, on l’incivisme representa un dels aspectes que generen més conflictes de convivència i, per tant, la lluita per eradicar les males pràctiques és una demanda ciutadana.

Des de fa uns anys, territoris de tot el món han vist com el ràpid increment de població, la diversitat i l’augment de la competitivitat i l’individualisme de les seves societats –amb la conseqüent mancança de lligams amb allò que és públic-, així com l’aparició de nous usos del temps i de l’espai públic, dificulta cada vegada més l’educació en els valors de solidaritat i el respecte als altres i al medi. Això ha fet reflexionar al món local sobre les normes de convivència i els límits de les actuacions individuals, fent emergir la necessitat de desenvolupar eines i condicions que eduquin en el civisme des d'una vessant sensibilitzadora, més enllà de les sancions, tendent a transmetre els beneficis d'adoptar una cultura cívica i els perjudicis individuals i col·lectius d'actes, com llençar papers a terra, no separar els residus, no recollir les defecacions dels gossos, fer pintades, malmetre el mobiliari urbà, etc.

En aquest context, moltes administracions locals aposten per la creació de serveis de civisme, tot i que amb diferents atribucions i funcions, segons les línies de treball establertes i els departaments de qui depenen, però també, i de forma molt significativa, segons les formes de contractació. En general, els àmbits de treball d’aquests equips són el següents:

  • Medi ambient

  • Ús de l’espai públic

  • Tinença responsable d'animals

  • Reciclatge i eliminació de residus

  • Mobilitat

  • Informació sobre normatives i ordenances municipals

En principi, el desenvolupament d’aquestes tasques podria semblar senzill i a les persones encarregades de dur-les a terme només els caldria conèixer les ordenances i normatives municipals en les matèries i adoptar un tracte agradable amb la ciutadania.... Però la realitat i l’experiència demostren que, si l’objectiu és aconseguir un canvi d’hàbits permanent en la població, arribant a tots els grups i col·lectius que en formen part, amb això no és suficient, perquè la tasca educadora i de conscienciació requereix constància i dedicació per obtenir resultats, i això implica temps.

És important conèixer les necessitats, identificar les problemàtiques, planificar actuacions, rebre formació específica si s'escau i també recollir totes les dades per valorar-les i establir noves línies de treball, mantenir o modificar les existents... o, el que és el mateix, disposar d’equips estables que rebin formació continuada cada cop que s’identifiqui una necessitat, que disposin i coneguin els protocols d’actuació en tots els àmbits en què intervenen, que obtinguin el respecte i la complicitat de la ciutadania –que no s’aconsegueix d’un dia per l’altre- i que treballin en xarxa amb altres agents de l’àmbit comunitari. No cal dir que als municipis on s'ha apostat per aquesta estabilitat dels equips, els resultats són evidents i estan allunyats de la feina feta a poblacions on el personal assignat a difondre el civisme va canviant amb freqüència. L’estabilitat del servei permet, a més de tot el que s’ha esmentat, estructurar i definir les funcions, assumir-ne de noves i, en definitiva, oferir un servei integral d’intermediació entre la ciutadania i l’administració amb resultats profitosos.

Durant aquests anys, els serveis d'agents cívics i cíviques més antics han anat evolucionant i millorant professionalment. Per això, avui podem afirmar que es tracta d'una professió emergent, en fase de creixement i amb moltes possibilitats, indispensable per millorar la convivència i la cohesió social a les nostres ciutats perquè així ho sol·licita la ciutadania, que al llarg d’aquest anys ha sabut entendre i valorar la tasca. Si les persones que treballen perquè el civisme i les bones pràctiques siguin les millors garanties per a la millora de la qualitat de vida i de la convivència desenvolupen les tasques de la forma descrita, això les converteix indubtablement en professionals del civisme, i a les funcions i activitats que duen a terme les atorga qualitat de professió.

Article de Neus Cebrián

Tècnica de civisme d'Iniciatives i Programes

Entradas Recientes

Ver todo