• Iniciatives i Programes

PLA D'IGUALTAT D'INICIATIVES I PROGRAMES

La nostra aportació en la lluita per la igualtat entre dones i homes


La nostra organització neix amb l’objectiu de ser una eina útil per a la societat en general i, en particular, per les administracions públiques. Des dels inicis, la responsabilitat social corporativa ha estat la línia a seguir de l’empresa tant a nivell intern com extern. D’entre tots els aspectes que engloba la responsabilitat social interna, la igualtat de gènere i la conciliació, és una de les àrees que més marge d’actuació deixen per les petites i mitjanes empreses, com la nostra. Per això mateix, sempre hem intentat en major mesura actuar de forma igualitària, sense cap tipus de discriminació i en favor de la plantilla.


No obstant, hem volgut plasmar aquesta voluntat elaborant un Pla d’Igualtat, que tal i com defineix la Generalitat de Catalunya, és un conjunt ordenat de mesures per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a l'empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. És innegable que l’actual sistema econòmic i social encara perpetua l’existència de sostres i nombroses desigualtats per a les dones.


Creiem que les empreses poden i han de ser actors essencials per assolir la igualtat real i efectiva entre dones i homes en l’àmbit laboral, i així contribuir en la eliminació de les desigualtats per raó de sexe i gènere estructurals de la nostra societat.


Per això, tot i que a la nostra empresa no li és exigible l’elaboració d’aquesta mesura perquè no supera les 250 persones treballadores, hem volgut elaborar el nostre pla d’igualtat i sentim que com a empresa estem millorant una mica el nostre món al fer-lo.


En l’elaboració del Pla d’Igualtat d’Iniciatives i Programes, ens hi hem implicat des de la direcció, plantejant la seva realització com un objectiu estratègic de la nostra organització. Hem treballat per que sigui possible la creació d’una comissió d’igualtat on hi som representades tan la direcció, com la resta de la plantilla.


Una diagnosi amb rigor i qualitat


El Pla d’Igualtat ens ha ajudat d’una banda, a estructurar i materialitzar les accions i mesures per assegurar la igualtat d’oportunitats a l’empresa. Però, ha estat especialment enriquidor el procés d’elaboració de la diagnosi, que ens ha ajudat a conèixer la situació real de l’organització en matèria d’igualtat i oportunitats entre dones i homes, i identificar a fons tots els aspectes que afecten a la desigualtat en l’àmbit laboral i que potser abans no hi havíem pensat.


Conèixer la situació de l’empresa i la seva organització laboral en matèria d'igualtat és un pas previ i necessari a la realització del disseny del Pla d’Igualtat. La diagnosi suposa conèixer la realitat de la plantilla i de l’empesa, i detectar les seves necessitats per poder definir objectius que permetin millorar la situació respecte a la igualtat entre dones i homes a l’organització, mitjançant l’estudi quantitatiu i qualitatiu d’aquesta.


Així doncs, els objectius fonamentals de la diagnosi han estat proporcionar informació sobre les característiques i necessitats de la plantilla; identificar l’existència de discriminacions, directes o indirectes, per raó de gènere; i servir de base per establir prioritats, definir objectius i accions del Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

La fase de diagnosi és, sens dubte, la part del Pla d’Igualtat més laboriosa i que requereix un alt nivell de detall i qualitat. La metodologia utilitzada i eines necessàries per poder analitzar, identificar i reconèixer com les polítiques de gestió de persones influeixen en l’assoliment de la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’empresa van estar prèviament definides per poder dur-la a terme amb qualitat i rigor.


Primerament, es van classificar, seguint la Guia pràctica de diagnosi d’igualtat, els diferents àmbits d’estudi i anàlisi per tal de treballar de manera estructurada. Seguidament, es va realitzar la recollida i buidatge d’informació, tant qualitativa com quantitativa per a cada àmbit. Finalment, s’ha analitzat tota la informació extreta d’aquest procés d’investigació, establint i definint els diferents punts forts i àrees de millora mostrats amb els resultats de cada àmbit, i així identificar els objectius i les accions del nostre Pla d’Igualtat.


Queda molt camí per recórrer


Una de les mesures establertes a la Llei Orgànica 3/2007 per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, és la obligació de disposar i negociar plans d’igualtat en les empreses de més de 250 persones treballadores, a més, del deure general de les organitzacions de respectar el principi d’igualtat en l’àmbit laboral.


No obstant, després de deu anys de l’aprovació d’aquesta llei, diferents estudis indiquen que només un 10% de les organitzacions obligades a realitzar i implantar plans d’igualtat ho ha fet. S’estableixen sancions per a les empreses d’aquestes característiques que no disposin d’un pla, però l’administració no ha desenvolupat encara un seguiment de la seva aplicació i tampoc l’obligatorietat d’inscriure’ls als registres oficials.

És evident la importància de desenvolupar una legislació més pragmàtica per tal d’eliminar les desigualtats i discriminacions que pateixen les dones en l’àmbit laboral, des de la immensa bretxa salarial fins al temps de treball i la corresponsabilitat.

Però, també és imprescindible que les organitzacions siguin conscients de la importància de realitzar i implementar de forma real i efectiva mesures per a abordar les desigualtats entre dones i homes en els seus llocs de treball, i així construir una societat justa, igualitària i respectuosa.


Tot i que la nostra organització no té l’obligatorietat d’implantar un Pla d’igualtat, d’ara en endavant, les persones responsables de l’elaboració del disseny del Pla i la diagnosi, i la Comissió d’Igualtat d’Iniciatives i Programes es compromet a implementar i avaluar les accions i mesures identificades a partir de la diagnosi. D’aquesta manera, intentem aportar el nostre gra de sorra en la consecució d’una societat on els drets i valors de la igualtat de gènere siguin primordials.


Podeu accedir al Pla d’Igualtat i l’informe de la diagnosi d’IP al Registre Públic de plans d’igualtat de la Generalitat de Catalunya, que atorga a les empreses i organitzacions un certificat oficial d'adequació del seu Pla a la legalitat vigent. Aixi mateix, permet reconèixer i donar visibilitat a les empreses i organitzacions que han elaborat i implantat un pla d'igualtat, sent una referència ineludible per a les interessades en avançar en matèria d'igualtat o que estan en procés de creació d'un pla propi.


Article d'Anna Campàs, Politòloga i Agent d'Igualtat d'IP


Follow @GrupIP

Entradas Recientes

Ver todo